فواید یادگیری لیوان چینی

لیوان چینی یا همان چیدمان سرعتی لیوان به عنوان یک ورزش ذهنی شناخته می شود که محدودیت سنی و جسمی ندارد.

این ورزش به دلیل هیجان و سرعت بالا هرروزه طرفداران بیشتری پیدا می کند و مسابقات آن در سراسر دنیا برگزار ی شود.

فارق از تمام مزایای جسمی یادگیری لیوان چینی، این ورزش به عنوان مکمل های آموزشی و رفع اختلات در دانش آموزان نیز استفاده می شود.

از جمله فواید یادگیری لیوان چینی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-پرورش توانایی روانی حرکتی در حیطه های دست و انگشت، هماهنگی بازو و دست ، دقت کنترل ،هدف گذاری و تعادل بدن می باشد

۲- پرورش سرعت پردازش در حیطه سرعت ادراکی

۳- پرورش سرعت زمان واکنش و تصمیم گیری: این توانایی در تقویت “زمان واکنش ساده” که شامل سرعت زمان واکنش به محرک بصری است تاثیر بسیار دارد

۴- پرورش سرعت روانی حرکتی در حیطه سرعت حرکت و زمان حرکت اندام

۵- پرورش پردازش دیداری فضایی در حیطه تقویت “تصویرسازی” و “حافظه دیداری”، “پیگردی فضایی” به معنای شناسایی مسیر و توانایی برآورد سریع و دقیق الگوی فضایی گسترده ،” ترکیب ادراک مجموعه‌ای” به معنای توانایی شناسایی یک الگوی بصری هنگامی که بخش هایی از الگو به صورت سریالی و سریع ارائه شده تاثیر بسیار دارد.

۶- پرورش حافظه فعال و حافظه تداعی

فواید لیوان چینی در یک نگاه
– استفاده از هر دو نیم کره مغز و بدن بطور همزمان.
– افزایش اعتماد به نفس (مؤثر در بهبود اختلال خواندن و لب اهیانه)
– تقویت قوه تجسم فضایی ( مؤثر دربهبود اختلال ریاضی)
– تقویت قوه حسی و حرکتی ( مؤثر در کارکرد لب پیشانی)
– تقویت قوه تشخیص و تمیز و تعمیم پذیری ( مؤثر در کارکرد لب اهیانه)
– بهبود اختلال خواندن ( مؤثر در بکار گیری نیمکره چپ مغز)
– بهبود اختلالات دیکته نویسی( مؤثر در بکار گیری نیمکره چپ مغز)
– بهبود اختلالات ریاضی ( مؤثر در بهبود قوه تجسم فضایی)
– هماهنگی دست و چشم وعصب و عضله ( مؤثر در کارکرد لب پیشانی)