یکی از نوین ترین علوم دنیا برنامه نویسی می باشد و علوم دیگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از این علم می باشند.موسسه علمی آموزشی روبوکد در تکمیل مبحث آموزش رباتیک در مرحله برنامه نویسی رباتیک در ابتدا آموزش اسکرچ جونیور و اسکرچ را برای روبوآموزان روبوکدی در نظر گرفته است.