درباره ما

درباره ما

« روبوکد » به شماره ثبت 44174 موسسه ای است كه در زمينه ارايه خدمات آموزشی همچون آموزش رباتیک، روبیک، خلاقیت،  لیوان چینی، چرتکه، هوافضا و سازه های ماکارونی  فعاليت دارد.

با رشد و گسترش بازارعلوم نوین در ايران ،  توجه بيشتر روی برنامه هاي توسعه ای داخلی موسسه انجام گرديده است . سياست « روبوکد » از ابتدا براساس برنامه های بلند مدت بوده است .

اولين چيزی كه « روبوکد » بر آن متمركز بوده و هميشه از خود می پرسد، اين است كه بداند مخاطبانش چه می خواهند و دوست دارند چه چيزی را احساس كنند ؟

« روبوکد »  با توجه به برنامه های خود، درصدد ارائه خدماتی نوین به مخاطبان خود بوده تا بتواند سيستمی پويا از داخل تشكيل دهد و از منظر بيروني، انتخاب و شريكی قابل اعتماد برای مردم و فرزندان اين سرزمين باشد.

اهم فعاليت های اين موسسه ارائه خدمات آموزشی در توسعه عملكردهای ذهنی و نيمكره های چپ و راست مغز كودكان و گسترش نوین در ایران می باشد .

تيم مديريتي « روبوکد » برآن است تا با خلاقيت و نوآوری در سيستم هاي آموزشي، ارائه روزآمدترين و بهترين راه حل ها و ارزش آفرينی بيشتر براي كودكان و مخاطبانش، خدمات ممتازی را به جامعه تقديم نمايد .

View works
1391
thumbnail
شروع به کار موسسه روبوکد
« روبوکد » به شماره ثبت 44174 موسسه ای است كه در زمينه ارايه خدمات آموزشی همچون آموزش رباتیک، روبیک، خلاقیت، لیوان چینی، چرتکه، هوافضا و سازه های ماکارونی فعاليت دارد.
1393
thumbnail
شروع به کار موسسه روبوکد
« روبوکد » به شماره ثبت 44174 موسسه ای است كه در زمينه ارايه خدمات آموزشی همچون آموزش رباتیک، روبیک، خلاقیت، لیوان چینی، چرتکه، هوافضا و سازه های ماکارونی فعاليت دارد..
1395
thumbnail
شروع به کار موسسه روبوکد
« روبوکد » به شماره ثبت 44174 موسسه ای است كه در زمينه ارايه خدمات آموزشی همچون آموزش رباتیک، روبیک، خلاقیت، لیوان چینی، چرتکه، هوافضا و سازه های ماکارونی فعاليت دارد..
1398
thumbnail
شروع به کار موسسه روبوکد
« روبوکد » به شماره ثبت 44174 موسسه ای است كه در زمينه ارايه خدمات آموزشی همچون آموزش رباتیک، روبیک، خلاقیت، لیوان چینی، چرتکه، هوافضا و سازه های ماکارونی فعاليت دارد..